Trang 10099, kết quả từ 100981 tới 100990 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trần Đình Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 17/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hải - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Lê Trung ánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trung ánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Hồ Văn Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Phong, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 3/1972, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Hồ Văn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Tư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 25/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hải - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Võ Thị On

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thị On, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Bùi Nhứt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Nhứt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 5/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hải - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Lê Thị Một

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Một, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn hào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn hào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 13/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Hồ Cân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Cân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

1...100941009510096100971009810099101001010110102...74341