Trang 10100, kết quả từ 100991 tới 101000 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Hào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Phạm Tấn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tấn Châu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sáu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 22/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ ngô Văn Một

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ ngô Văn Một, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 14/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hải - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hóa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hóa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 8/8/1974, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn công Hòa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn công Hòa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Võ Văn Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Trường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/19/1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Trương Thị Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Thị Bảy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam

1...100951009610097100981009910100101011010210103...74341