Trang 10126, kết quả từ 101251 tới 101260 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Huỳnh Cọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Cọng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Huỳnh Tuất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tuất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 5/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Hồ Tấn Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Tấn Lực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Lê Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 6/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Trần Chư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Chư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Võ Chiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Chiên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Huỳnh Muối

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Muối, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/7/1965, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Đàm Thành Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đàm Thành Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

1...101211012210123101241012510126101271012810129...74341