Trang 10261, kết quả từ 102601 tới 102610 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Tạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Tạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 3/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Trung - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trần Thị Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Sáu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thị Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Đào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Đào, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 20/, hi sinh 3/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Thái Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Lê Văn Tam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 12/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...102561025710258102591026010261102621026310264...74341