Trang 10596, kết quả từ 105951 tới 105960 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mai Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Lê Mười

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Mười, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/196, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Trần Đào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Đặng Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Hoàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/9/1963, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thị Hoàng Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Hoàng Anh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Phan Đình Thử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Đình Thử, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Phạm Thị Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Năm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn ấm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn ấm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 22/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Mai Đình Cước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Đình Cước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Lê Văn Bổn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Bổn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 16/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...105911059210593105941059510596105971059810599...74341