Trang 10758, kết quả từ 107571 tới 107580 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Thị Cang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Cang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trương Văn Danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Danh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 28/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Huệ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Trần ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 28/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Võ Đình Nghỉ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Đình Nghỉ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/10/1950, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Phạm Trang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Trang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thị Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Năm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

1...107531075410755107561075710758107591076010761...74341