Trang 11029, kết quả từ 110281 tới 110290 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Diệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Diệt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Phạm Quang Nhàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quang Nhàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Lê Văn Thỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Lê Hồng Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hồng Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 10/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Trương P. Khôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương P. Khôi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn L. Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn L. Mạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Trần Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Yên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Phạm Đức Thược

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đức Thược, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Ngô Phú Nuôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Phú Nuôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...110241102511026110271102811029110301103111032...74341