Trang 11030, kết quả từ 110291 tới 110300 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương V. Dọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương V. Dọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn H. Bông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn H. Bông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Đinh Văn Do

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Do, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 26/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Huệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Lê Thị Khóa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Khóa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Dương Phú Chức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Phú Chức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thị Hy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Hy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn X. Tri

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn X. Tri, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...110251102611027110281102911030110311103211033...74341