Trang 11156, kết quả từ 111551 tới 111560 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần C. Thương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần C. Thương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trần Lược

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Lược, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Huỳnh Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn văn Phòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Phòng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Công Huê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Huê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Phan V. Nhạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan V. Nhạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Trần Phước Lắm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Phước Lắm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Lê Thị Tưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Tưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...111511115211153111541115511156111571115811159...74341