Trang 11194, kết quả từ 111931 tới 111940 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Tiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tiêu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại TT ái Nghĩa - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thành Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thành Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Xã Đại Quang - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Huỳnh Lai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Lai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Hòa Thạch - Xã Đại Hòa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Bùi Công Thánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Công Thánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại TT ái Nghĩa - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thị Dự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Dự, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Trần Xuân Bàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Bàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 6/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Huỳnh Nhỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Nhỏ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 7/1971, hiện đang yên nghỉ tại Xã Đại Quang - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Đặng Hồng Mạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Hồng Mạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1965, hi sinh 7/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thế Cử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Cử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 6/2/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...111891119011191111921119311194111951119611197...74341