Trang 3690, kết quả từ 36891 tới 36900 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Hiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hiệu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Võ Xuân Vây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Xuân Vây, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Dương Thị Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Thị Hạnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Ngữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Ngữ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 9/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Hữu Diếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hữu Diếu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hồng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Chung, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Quý Báu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quý Báu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Sỹ Mỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Sỹ Mỹ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Phuơng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phuơng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...368536863687368836893690369136923693...74341