Trang 3691, kết quả từ 36901 tới 36910 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trịnh Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Lợi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thị Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Lan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Tàu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Tàu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Thoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Thoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phan Văn An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn An, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Quốc Có

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quốc Có, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đình Cử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Cử, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Huynh Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Huynh Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Cao Duy Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Duy Thanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đinh Văn Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Hoàng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...368636873688368936903691369236933694...74341