Trang 10017, kết quả từ 100161 tới 100170 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thị Hồng Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Hồng Ân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Võ Thanh Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thanh Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 17/3/1961, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Văn Phú Nhẫn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Phú Nhẫn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Phô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phô, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Võ Đình Thỏa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Đình Thỏa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam

1...100121001310014100151001610017100181001910020...74341