Trang 10012, kết quả từ 100111 tới 100120 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trương Tấn Lân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Tấn Lân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Hồ Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 10/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Lê Văn Khả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Khả, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 10/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hải - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyóựn Âổùc Khỏm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyóựn Âổùc Khỏm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 13/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Lê Văn khả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn khả, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 10/1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hải - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Trần Trà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Phan Hú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Hú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Trần Cược

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Cược, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 13/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hải - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Đỗ Xuân Sanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Xuân Sanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 1/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hải - Thành phố Hội An - Quảng Nam

1...100071000810009100101001110012100131001410015...74341