Trang 10022, kết quả từ 100211 tới 100220 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đặng Bán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Bán, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Lương Đức Cừ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Đức Cừ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 8/1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Lê Văn Nữa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Nữa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Phạm Thư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Quang Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Sáu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Duật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 2/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Trường Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trường Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

1...100171001810019100201002110022100231002410025...74341