Trang 1014, kết quả từ 10131 tới 10140 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Cốm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Cốm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Thi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Luận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Luận, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lương Văn Tỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Tỷ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lê Văn Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trần Văn Chơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Chơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Đỗ Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Huỳnh Văn Khén

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Khén, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trần Thanh LIêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh LIêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1977, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

1...100910101011101210131014101510161017...74341