Trang 10298, kết quả từ 102971 tới 102980 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Công Huỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Huỳnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Lê Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Phan Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Sáu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Nhạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Nhạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Lê Thị Đào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Đào, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 9/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Trần Xứng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xứng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 1/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...102931029410295102961029710298102991030010301...74341