Trang 10295, kết quả từ 102941 tới 102950 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗ Nhơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Nhơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Ngô Văn Tặng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Tặng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Đề

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Đề, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Trần Phước Mân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Phước Mân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Ngô Nhươc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Nhươc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Đinh Văn Lác

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Lác, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Lộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...102901029110292102931029410295102961029710298...74341