Trang 1071, kết quả từ 10701 tới 10710 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Tất Di

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tất Di, nguyên quán chưa rõ, sinh 1909, hi sinh 27/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Võ Văn Lật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Lật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 23/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Sồ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Sồ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 29/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Lực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 12/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khâu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khâu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 30/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Như Mó

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Như Mó, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 29/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Diệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Diệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 28/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thoại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thoại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 29/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hồ Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 29/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...106610671068106910701071107210731074...74341