Trang 10902, kết quả từ 109011 tới 109020 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Nho

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Nho, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Nhẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nhẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trần Phước Cư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Phước Cư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Lê Văn Hưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hưu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1946, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Hồ Thiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Trần Ph. Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ph. Ninh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Trương Thị Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Thị Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1894, hi sinh 5/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn V. Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn V. Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...108971089810899109001090110902109031090410905...74341