Trang 2120, kết quả từ 21191 tới 21200 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đình Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Công, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 26/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Công, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 10/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cọt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cọt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 6/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lưu Quốc Chương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Quốc Chương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 17/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Ngọc Chưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Chưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hồ Đình Chước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Đình Chước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lang Văn Còi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lang Văn Còi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lương Thị Chức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Thị Chức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 16/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Cao Tiến Chưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Tiến Chưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 27/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Chương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Chương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 15/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...211521162117211821192120212121222123...74341