Trang 2119, kết quả từ 21181 tới 21190 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Cườm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Cườm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 11/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đinh Văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 16/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vị Đình Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vị Đình Cường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cốt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cốt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 9/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Võ Khắc Cũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Khắc Cũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 23/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hồ Văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 28/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đậu Xuân Cung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đậu Xuân Cung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 4/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trương Công Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Công Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 9/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Công, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 27/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗng Ngọc Cự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Ngọc Cự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 15/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...211421152116211721182119212021212122...74341