Trang 2124, kết quả từ 21231 tới 21240 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Chân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Chân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 15/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình Chế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Chế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 14/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đậu Huy Chất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đậu Huy Chất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 13/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vũ Ngọc Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Ngọc Châu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Cao Xuân Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Xuân Chung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 12/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Minh Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 12/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Đình Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Châu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Thái Thực Chất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Thực Chất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 14/12/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 19/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Chân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Chân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 4/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...211921202121212221232124212521262127...74341