Trang 2125, kết quả từ 21241 tới 21250 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ngô Bá Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Bá Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 8/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 18/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Cao Văn Chương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Chương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 9/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đoàn Văn Chắt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Chắt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 28/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Tôn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tôn Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 15/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hồ Văn Chân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Chân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 8/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vũ Huy Cần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Huy Cần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 28/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Tô Viết Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Viết Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phan Bá Chân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Bá Chân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 24/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hồ Đình Cẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Đình Cẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 13/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...212021212122212321242125212621272128...74341