Trang 2131, kết quả từ 21301 tới 21310 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Bùi Bích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Bùi Bích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hà Văn Bằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Bằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 27/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Biện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Biện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Bá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Bá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 29/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đình Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Bảy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đinh Hữu Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Hữu Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 27/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Khắc Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Khắc Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 13/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đoàn Khắc Bá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Khắc Bá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 19/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Láng Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Láng Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 5/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đậu Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đậu Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 14/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...212621272128212921302131213221332134...74341