Trang 2134, kết quả từ 21331 tới 21340 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Anh Vũ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Anh Vũ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 27/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Vĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Vĩnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 24/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Quang Vĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Quang Vĩnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 29/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 17/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vũ Văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 4/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Văn Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Văn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 23/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 31/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 11/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 3/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Đình Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 24/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...212921302131213221332134213521362137...74341