Trang 2222, kết quả từ 22211 tới 22220 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Lũy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Lũy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 3/7/1977, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 2. Liệt sĩ Lê Thị Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Huệ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nùng Túi Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nùng Túi Đồng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Như Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Như Văn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Mạc Vi Do

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mạc Vi Do, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thị Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Thu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Liệt sỹ: Sướng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Liệt sỹ: Sướng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Ngô Thanh Vạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Thanh Vạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Liệt sỹ: Trai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Liệt sỹ: Trai, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thịnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị

1...221722182219222022212222222322242225...74341