Trang 2217, kết quả từ 22161 tới 22170 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Minh Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Minh Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 12/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đèn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đèn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 19/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phan Công Đoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Công Đoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 7/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vũ Văn Điềm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Điềm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 11/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đinh Văn Điều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Điều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 20/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Điềm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Điềm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 2/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Đức Đệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đức Đệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 7/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Tạ Ngọc Điều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Ngọc Điều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 2/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Công Điều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Điều, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Ngô Xuân Điền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Xuân Điền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 27/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...221222132214221522162217221822192220...74341