Trang 2306, kết quả từ 23051 tới 23060 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lân Xuân Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lân Xuân Thông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lương Văn Choan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Choan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 27/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Đồng Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đồng Văn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Ninh Ngọc Đáp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ninh Ngọc Đáp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Mai Văn Kha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Kha, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Minh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lại Xuân Bát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lại Xuân Bát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 17/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lương Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần An, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị

1...230123022303230423052306230723082309...74341