Trang 2375, kết quả từ 23741 tới 23750 trong số 743413 kết quả

  1. Liệt sĩ Lê Ngọc Vạn

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Lê Ngọc Vạn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
  2. Liệt sĩ Trần Văn Vãng

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Trần Văn Vãng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 21/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
  3. Liệt sĩ Lê Văn Vang

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Lê Văn Vang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
  4. Liệt sĩ Phạm Văn Ước

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Phạm Văn Ước, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
  5. Liệt sĩ Lê Văn Uân

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Lê Văn Uân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
  6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trị

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Nguyễn Văn Trị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
  7. Liệt sĩ Bùi Duy Tỵ

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Bùi Duy Tỵ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
  8. Liệt sĩ Lê Văn Tỵ

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Lê Văn Tỵ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
  9. Liệt sĩ Tống Văn Yên

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Tống Văn Yên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
  10. Liệt sĩ Bùi Thị Tựa

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Bùi Thị Tựa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...237023712372237323742375237623772378...74341