Trang 3705, kết quả từ 37041 tới 37050 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 3/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đoàn Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 15/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hồ Văn Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Mạnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Bá Trùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bá Trùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 13/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thị Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 17/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 20/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Đại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 24/6/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hồ Văn Cả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Cả, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 2/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiếc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiếc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...370037013702370337043705370637073708...74341