Trang 566, kết quả từ 5651 tới 5660 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lưu Minh Chắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Minh Chắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/12/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Thới An Hội - Xã Thới An Hội - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Văn Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nhân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Thới An Hội - Xã Thới An Hội - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Thới An Hội - Xã Thới An Hội - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hùng Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hùng Tấn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Thới An Hội - Xã Thới An Hội - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lương Văn Lớn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Lớn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Thới An Hội - Xã Thới An Hội - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Dương Văn Thơm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Thơm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Thới An Hội - Xã Thới An Hội - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Thới An Hội - Xã Thới An Hội - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lê Văn Tái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tái, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Thới An Hội - Xã Thới An Hội - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Đặng Văn Nu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Nu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/9/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Thới An Hội - Xã Thới An Hội - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...561562563564565566567568569...74341