Trang 10006, kết quả từ 100051 tới 100060 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 14/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hải - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Lê Văn Bửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Bửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 9/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 14/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đức Khia

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Khia, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Trần Đẩy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đẩy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 27/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hải - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Mộ không có hài cốt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ không có hài cốt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

1...100011000210003100041000510006100071000810009...74341