Trang 10058, kết quả từ 100571 tới 100580 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lâm Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Dương Nhỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Nhỏ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Dương Thị Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Thị Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trần Huấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Huấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1913, hi sinh 1945, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Lê Hữu Xa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Xa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Trần Thế Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thế Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Tìm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tìm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1912, hi sinh 1945, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Lê Văn Chín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Chín, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Trần Đức Luận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Luận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 22/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 22/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...100531005410055100561005710058100591006010061...74341