Trang 10670, kết quả từ 106691 tới 106700 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Duy Hòa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Duy Hòa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1916, hi sinh 23/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trần Duy Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Duy Kim, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Phùng Văn Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Lực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 9/2/1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thành Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thành Nhân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Được, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Bê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 28/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quyền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Lê Tấn Thương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tấn Thương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...106651066610667106681066910670106711067210673...74341