Trang 11182, kết quả từ 111811 tới 111820 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Lộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Lộ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Văn Quý Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Quý Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 8/1965, hiện đang yên nghỉ tại Hòa Thạch - Xã Đại Hòa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Trần Ngọc Thìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Thìn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 7/8/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Coóc Sáo Lùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Coóc Sáo Lùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 17/10/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Trần Văn Hoá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hoá, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Trương Đình Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Đình Quý, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Phạm Đức Điện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đức Điện, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nguyệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nguyệt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...111771117811179111801118111182111831118411185...74341