Trang 2136, kết quả từ 21351 tới 21360 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Kim Tuế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Kim Tuế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 14/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Kim Tuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kim Tuyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 24/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Kim Tuyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Kim Tuyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 28/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Xuân Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 29/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Quang Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quang Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 11/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Đình Triệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đình Triệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vũ Văn Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 28/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 28/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Đình Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 10/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...213121322133213421352136213721382139...74341