Trang 2230, kết quả từ 22291 tới 22300 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Nãi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nãi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hoá Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hoá Liên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1965, hi sinh 2/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Nông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Nông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗng Trần Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Trần Hoàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Tiến Thai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tiến Thai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Văn Lăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Lăng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗng Xuân Thai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Xuân Thai, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Phai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Phai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Liệt sỹ: Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Liệt sỹ: Vinh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị

1...222522262227222822292230223122322233...74341