Trang 2233, kết quả từ 22321 tới 22330 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Văn Ngượt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Ngượt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/9/1963, hiện đang yên nghỉ tại Hưng Lễ - Xã Hưng Lễ - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Trần Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trần Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 15/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Đăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đăng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thị Thuỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Thuỷ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 24/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thị Chiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Chiêu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗng Xuân Nhật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Xuân Nhật, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị

1...222822292230223122322233223422352236...74341