Trang 2618, kết quả từ 26171 tới 26180 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Việt Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Việt Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 13/1/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cổ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cổ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 22/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Viết Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 25/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trương Văn Chướng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Chướng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 23/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Gia Chử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Gia Chử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 22/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hà Văn Chức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Chức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 19/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗ Văn Chuỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Chuỳ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Chung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 17/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vũ Văn Chuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Chuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 15/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...261326142615261626172618261926202621...74341