Trang 2623, kết quả từ 26221 tới 26230 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Bản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Bản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 19/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Bạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Bạo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Trọng Bách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trọng Bách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 27/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Bạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Bạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 29/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Băn Bảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Băn Bảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 7/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 19/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bé, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 25/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗ Ngọc Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Ngọc Ân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 16/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đồng Thọ Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng Thọ Ân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 11/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nử, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...261826192620262126222623262426252626...74341