Trang 2624, kết quả từ 26231 tới 26240 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ngô Quan Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Quan Anh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 20/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Duy Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Duy Anh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 12/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Kim Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kim Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 19/11/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 21/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trương Bỉnh Khiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Bỉnh Khiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 13/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 9/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Huỳnh Tía

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tía, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 7/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Tín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tín, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 7/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...261926202621262226232624262526262627...74341