Trang 993, kết quả từ 9921 tới 9930 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đặng Văn Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Sinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Hứa Văn Sửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Văn Sửu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Phan Văn Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Thế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/6/1983, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Phan Văn A

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn A, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lê Văn Đô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đô, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nguyệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nguyệt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/10/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trần Văn Chụa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Chụa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Phan Văn Liêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Liêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

1...988989990991992993994995996...74341