Trang 988, kết quả từ 9871 tới 9880 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Văn Lộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Lộ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nam Đô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nam Đô, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Võ Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/5/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Điệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Điệt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/8/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trần Văn Chỉ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Chỉ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Võ Văn Nhiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Nhiều, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/8/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Đặng Văn Quyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Quyến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trần Văn Giỏi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Giỏi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/2/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

1...983984985986987988989990991...74341