Trang 1019, kết quả từ 10181 tới 10190 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Quýt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Quýt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/10/1959, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lương Văn Đực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Đực, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trần Văn Do

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Do, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chốn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Huỳnh Văn Nghiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Nghiêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trần Văn Thuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lâm Văn Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Hiền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lâm Văn Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Chính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thưởng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

1...101410151016101710181019102010211022...74341