Trang 10695, kết quả từ 106941 tới 106950 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ngô Thị Tuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Thị Tuyết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Võ T. Phương Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ T. Phương Thảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 10/8/, hi sinh 6/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Võ V. Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ V. Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Phan Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Phan T. Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan T. Trọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 5/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn văn Quyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Quyết, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Nguyễn văn Quyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Quyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 5/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Liệt sĩ Nguyễn văn Quyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Quyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 3/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Nguyễn văn Quyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Quyết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...106901069110692106931069410695106961069710698...74341