Trang 11092, kết quả từ 110911 tới 110920 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Bé, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 18/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. Liệt sĩ Hồ Quảng Tụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Quảng Tụng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Độ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Độ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 3/7/1962, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Bé, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 20/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Nguyễn văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Bé, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 18/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Bảy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 9/6/1976, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Liệt sĩ Nguyễn văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Bảy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 16/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...110871108811089110901109111092110931109411095...74341