Trang 11106, kết quả từ 111051 tới 111060 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Công Kiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Kiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Triết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Triết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1907, hi sinh 1933, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Võ Ngọc Kế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Ngọc Kế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Quyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Quyến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đức Bửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Bửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Lê Tự Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tự Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...111011110211103111041110511106111071110811109...74341