Trang 1203, kết quả từ 12021 tới 12030 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đức Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Hợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Đạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Hữu Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 4/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Thanh Tuyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Tuyền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khuê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khuê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 1/12/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Văn Trong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Trong, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoán, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Đại Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đại Lượng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dần, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...119811991200120112021203120412051206...74341