Trang 1198, kết quả từ 11971 tới 11980 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đức Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Dần, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Đức Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 15/5/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phan Tài Hy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Tài Hy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/11/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Tạ Quang Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Quang Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 4/2/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Võ Văn Kiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Kiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 18/12/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Văn Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 25/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Hồ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hồ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 30/1/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Thọ Chuông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thọ Chuông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 18/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Anh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...119311941195119611971198119912001201...74341